Uniwersytet SWPS

Zapraszamy na Drzwi Otwarte Online (8 września)

Program studiów

Image is not available

Semestr I: historie publiczne

Zajęcia wprowadzające do humanistyki, pracy zespołowej, metody design thinking i mikrohistoryczne badania projektowe

Image is not available

Semestr II: Przestrzeń publiczna

Projektowanie interwencji w przestrzeni publicznej pod opieką ekspertów/ek

Image is not available

Semestr III: Projekty przyszłości

Diagnozowanie trendów, programowanie kreatywne i tworzenie prototypów sprzętowych

Image is not available

Semestr IV: Kultura i biznes

Planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych we współpracy z praktykami/czkami biznesu

Image is not available

Semestr V: Nowa humanistyka

Realizacja projektów popularyzatorskich z pogranicza świata sztuki, nauki i biznesu, rozpoczęcie praktyk zawodowych

Image is not available

Semestr VI

Zajęcia fakultatywne, kontynuacja praktyk, finalizowanie portfolio projektów i przygotowanie prac dyplomowych

Slider

Program studiów w School of Ideas wykorzystuje model pracy projektowej. Oznacza to, że oprócz zdobywania pogłębionej wiedzy akademickiej dotyczącej kultury i rządzących nią mechanizmów, studenci/tki podejmują praktyczne, intensywne działania w grupach nad określonym problemem.

Praca projektowa w School of Ideas

Każdy semestr ma swój obszar tematyczny, w obrębie którego studenci/tki pracują nad realizacją projektów. Wiedzę zdobywają podczas zajęć oraz pracy własnej. Taki proces kształcenia sprawia, że studia stają się praktycznym czasem kształcenia umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Podczas pracy projektowej studenci/tki zmagają się z realnymi wyzwaniami i uczą się działać w grupie – jako liderzy/ki, koordynatorzy/ki i członkowie/inie interdyscyplinarnych zespołów.

Wiedza humanistyczna

Studenci/tki zdobywają także interdyscyplinarną wiedzę akademicką z zakresu kultury współczesnej, antropologii codzienności, socjologii miasta, ekonomiki kultury oraz prawnych uwarunkowań dotyczących przestrzeni publicznej. W kształceniu kładziemy nacisk na samodzielną naukę, umiejętność docierania do wiarygodnych i przydatnych źródeł informacji w krótkim czasie, ich selekcję i analizę oraz wyciąganie wniosków.

Zobacz program studiów:

studia w trybie stacjonarnym »


W programie znalazły się wykłady prowadzone przez wybitnych/e badaczy/ki kultury i przemysłów kreatywnych, jak Wojciech Burszta, Wiesław Godzic, Dorota IlczukMariusz Czubaj, konwersatoria poświęcone filmowi, muzyce i literaturze oraz lektoraty. Strukturę studiów uzupełniają spotkania z postaciami świata kultury i biznesu, a także fakultety z oferty Uniwersytetu SWPS.

Zajęcia odbywają się w warszawskiej siedzibie uczelni. Studenci mają do dyspozycji specjalnie zaaranżowaną salą, która jest przeznaczona tylko do użytku School of Ideas. Studenci/tki często uczestniczą w spotkaniach i wizytach studyjnych w najważniejszych instytucjach kultury, wśród nich są m.in.

  • Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
  • Kino Iluzjon
  • Muzeum Narodowe w Warszawie
  • Muzeum Etnograficzne
  • Muzeum Warszawy
  • POLIN. Muzeum Historii Żydów Polskich
  • Żydowski Instytut Historyczny
  • Muzeum Czar PRL
  • Muzeum Historii Polski
  • Centrum Kreatywności

soi sala

soi sala 2

previous arrow
next arrow
Slider

Studia w trybie stacjonarnym

Program studiów w semestrach I, II, III, IV i V obejmuje także 15 godzin wykładów eksperckich, zaplanowanych w różnych terminach (dokładne daty zostaną podane po rozpoczęciu semestru, najpóźniej na dwa tygodnie przed każdym wykładem).

School of Ideas jest częścią Uniwersytetu SWPS – pierwszego niepublicznego uniwersytetu w Polsce. To oznacza, że absolwenci/tki SoI otrzymują dyplom ukończenia studiów kulturoznawczych o specjalności Projektowanie innowacji na Uniwersytecie SWPS.

Semestr I: Historie publiczne

Semestr I jest swego rodzaju „instrukcją obsługi” School of Ideas. Studenci/tki uczęszczają na zajęcia wprowadzające do szeroko pojętej humanistyki, a także na kursy poświęcone metodologii badań czy zarządzaniu pracą zespołową. Głównym tematem semestru są jednak „Historie publiczne”. Moduł ten obejmuje zagadnienia związane z teoretycznym, praktycznym i społecznym wymiarem prowadzenia badań mikrohistorycznych (ze szczególnym uwzględnieniem historii życia codziennego, grup mniejszościowych, miejsc, przedmiotów, obyczajów czy trendów).

Znajomość przeszłości, na przykład najbliższego otoczenia, może stanowić istotny czynnik wpływający na rzecz zmiany społecznej. W czasie semestru podejmowane są zatem działania mające charakter interwencji społecznej – studenci/tki uczą się, w jaki sposób należy wykorzystywać narzędzia humanistyczne do poprawy jakości życia społecznego i rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Dowiadują się, jak konstruktywnie wykorzystywać wiedzę o przeszłości do kształtowania krytycznego zaangażowania obywatelskiego. Przy użyciu technologii cyfrowych, z wykorzystaniem poznanych metod badawczych, niekiedy również przy zaangażowaniu lokalnych społeczności, pracują nad interwencyjnymi projektami wpisującymi się w problematykę historii publicznej i szeroko rozumianych badań nad przeszłością.

Historie publiczne | School of Ideas

Semestr II: Przestrzeń publiczna

Tematem semestru I jest czas (przeszły); w II zajmujemy się przestrzenią. Podczas semestru miejskiego studenci/tki zdobywają wiedzę z obszaru dynamicznie rozwijających się studiów miejskich oraz przemian przestrzeni publicznej w Polsce i na świecie. Poznają historię transformacji miast, analizują mechanizmy współczesnych polityk miejskich, a przede wszystkim zdobywają doświadczenie w realizacji projektów rozwiązujących problemy w przestrzeni miasta.

Istotnym elementem semestru są spotkania z ekspertami/kami – praktykami/czkami na co dzień zajmującymi się działaniami w obszarze miejskim (m.in. tematyką zieleni w mieście, planowaniem przestrzennym, animacją i konsultacjami społecznymi). Podczas zajęć studenci/tki zapoznają się z terminami smart city oraz service design, uczą się analizować relacje między różnymi podmiotami wpływającymi na kształt miasta (mieszkańcami, urzędami, organizacjami pozarządowymi, biznesem) i wdrażać konkretne narzędzia konsultacyjne. Osią spajającą wszystkie te wątki są prowadzone przez studentów badania przestrzeni miejskiej, umożliwiające zidentyfikowanie jej problemów i przygotowanie – we współpracy z partnerami instytucjonalnymi – prototypów projektów, mających pomóc w ich rozwiązaniu.

Przestrzeń publiczna | School of Ideas

Semestr III: Projektowanie przyszłości

Semestr III poświęcony jest przyszłości. Otwiera go intensywny warsztat z diagnozowania trendów. Potem studenci pracują nad scenariuszami oddziaływania na trendy obserwowane w kilku wybranych obszarach, w czym pomagają im przedstawiciele/ki biznesu, którzy pokazują, jak ważne dla rynkowego sukcesu są umiejętności przewidywania czy wręcz projektowania przyszłości. Podobnie jak podczas innych semestrów, studenci wykorzystują w pracy metodę design thinking. Poznają też inne, nowatorskie metodologie, jak np. „diegetyczne prototypy”. To podejście, które uwzględnia w procesie projektowym analizę literatury i filmów science-fiction.

Wypracowane w ten sposób wizje „możliwych przyszłości” zyskają w drugiej części semestru materialny kształt podczas zajęć z dizajnu krytycznego i tworzenia projektów eksperymentujących z „funkcjonalnymi fikcjami”. W tym celu studenci „ubrudzą sobie ręce kodem”, eksplorując możliwości programowania kreatywnego (creative coding). Później kod przekują na atomy, tworząc obwody elektroniczne na zajęciach z przetwarzania namacalnego (physical computing). Processing i Arduino, czyli kod i sprzęt będą potraktowane jako materialna manifestacja procesów koncepcyjnych, a końcowym efektem semestru będą działające prototypy interaktywnych obiektów albo instalacji perswazyjnych. Zdobyte umiejętności mogą znaleźć później zastosowanie zarówno w sztuce, jak i w projektowaniu innowacyjnych produktów i usług.

Projektowanie przyszłości | School of Ideas

Semestr IV: Kultura i biznes

Semestr IV przygotowuje studentów/tki do planowania i organizacji wydarzeń kulturalnych – na przykładzie festiwalu filmowego. Prowadzone działania dzielą się na trzy zasadnicze części, korespondujące z umiejętnościami niezbędnymi do przygotowania eventów, ale też pozwalające je potraktować jako rodzaj społecznej interwencji. Po pierwsze, studenci/tki zgłębiają istotę relacji łączących kulturę ze sferą biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych. Po drugie, poznają główne zadania związane z organizacją wydarzenia filmowego, w tym metody badania publiczności. Po trzecie wreszcie, zdobywają umiejętność krytycznej lektury filmu oraz przygotowania recenzji i tekstu krytycznego.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych semestrów, istotnym elementem zajęć są spotkania z praktykami/czkami – zarówno przedstawicielami/kami branży kreatywnej i biznesu, jak i osobami pracującymi przy organizacji wydarzeń filmowych. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami. Zadaniem studentów/ek będzie przygotowanie projektu związanego z organizacją wydarzenia filmowego. Instytucją partnerską jest Transatlantyk Festival.

transatlantyk festival

Kultura i biznes | School of Ideas

Semestr V: Nowa humanistyka

Semestr V to laboratorium nowej humanistyki. Jej misją jest podejmowanie ważnych, aktualnych problemów, tradycyjnie wiązanych z dziedzinami odległymi humanistyce, jak np. nauki o życiu. Studenci/tki dowiadują się, jak współcześnie, w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, diagnozuje się codzienność. Poznają sposoby rozwiązywania problemów istotnych społecznie oraz rynkowo – podczas projektowania nowych strategii działania i kreowania usług. Dowiadują się, jak projektować rozwiązania, które uwzględniają realne potrzeby; jak tworzyć atrakcyjne komunikaty, wydarzenia oraz strategie działania i uczenia się, aby były skuteczne, docierały do odbiorców i umożliwiały wdrożenie zmian.

Podczas zajęć studenci/tki uczą się, jak prowadzić badania, stworzyć i wypromować interdyscyplinarny projekt edukacyjny lub popularyzatorski na pograniczu sztuki, humanistyki i nauk o życiu. Podobnie jak w pozostałych semestrach, kluczowa jest tu współpraca ze specjalistami i praktykami z instytucji partnerskich. Po zakończeniu semestru studenci będą mogli wykazać się praktycznym doświadczeniem w pracy w środowisku multiinstytucjonalnym. Zdobyte umiejętności i wiedzę z powodzeniem przełożą na interdyscyplinarne i nowatorskie działania prospołeczne.

Nowa humanistyka | School of Ideas

Semestr VI

Na VI semestrze, w odróżnieniu od poprzednich, nie ma wiodącego tematu prowadzonych zajęć, wspólnego dla wszystkich studentów/tek. Jest to czas kończenia studiów, okazja do konsultacji i uzupełnienia wiedzy podczas fakultetów wybieranych z oferty Uniwersytetu SWPS. To także etap pośredni między nauką w School of Ideas a pracą zawodową – okres praktyk zawodowych realizowanych w firmach i instytucjach zewnętrznych. Studenci/tki mogą podczas nich rozwijać umiejętności z wybranych obszarów, ale też korzystać ze zdobytych w trakcie zajęć kontaktów z praktykami/czkami./p>

Konsultacje, spersonalizowane zajęcia oraz praktyki zawodowe stanowią integralny element ostatniego etapu pracy w School of Ideas, jakim jest przygotowanie prac i projektów dyplomowych.

Pierwsze kroki w zawodzie | School of Ideas